Share this page

BETINGELSER FOR ANVENDELSE

1. Accept

Din adgang til og anvendelse af dette websted er underlagt de følgende vilkår og betingelser samt gældende lovgivning. Ved at anvende dette websted, accepterer du – uden nogen begrænsninger og betingelser – disse vilkår og betingelser og anerkender, at alle andre eventuelle aftaler angående brug af dette websted mellem dig og Novartis Healthcare A/S er erstattet af nærværende betingelser og uden retsvirkning.

2. Medicinske oplysninger/sygdomme

Produktinformationer på dette websted er stillet til rådighed af Novartis Healthcare A/S, og er udelukkende be-regnet til information. Mange af de anførte farmaceutiske produkter og medicinske hjælpemidler kan kun fås på recept, og det kan ikke garanteres, at alle produkter kan købes i alle lande. Produktinformationen er ikke be-regnet til at give fyldestgørende medicinsk information. HVIS DU LIDER AF EN SYGDOM, SKAL DU OPSØGE EGEN LÆGE SNAREST. VI TILBYDER IKKE NOGEN PERSONLIG MEDICINSK DIAGNOSE ELLER PERSONLIGE RÅD OM BEHANDLING. Du bør altid søge fyldestgørende oplysninger om receptpligtig medicin/medicinske hjælpe-midler (herunder om deres gunstige virkninger og eventuelle bivirkninger) ved at diskutere den rette anvendel-se heraf direkte med din egen læge. Læger kan få alle medicinske oplysninger på produktets indlægsseddel. Oplysningerne om disse produkter kan variere fra land til land. Patienter og læger bør bede de lokale myndig-heder inden for det medicinske område om oplysninger for deres land. Desuden er der i mange lande bestem-melser, der begrænser (og i visse tilfælde forbyder) Novartis Healthcare A/Ss mulighed for at stille oplysninger til rådighed og/eller at svare direkte på patientspørgsmål angående receptpligtige produkter. Men Novartis Healthcare A/S vil svare på forespørgsler fra og give oplysninger til sundhedspersonalet i dit område i overens-stemmelse med lokale bestemmelser.

3. Brug af oplysninger

Du kan frit søge på webstedet, men du må udelukkende tilgå, downloade eller anvende oplysninger fra dette websted, herunder al tekst, lyd og video (kaldet "Oplysninger") til ikke-kommerciel brug. Du må ikke distribue-re, modificere, overføre, genbruge, gensende eller anvende Oplysningerne til kommercielle formål uden skriftlig tilladelse af Novartis Healthcare A/S. Du skal opbevare og reproducere hver enkelt ophavsretsmeddelelse eller meddelelse om andre enerettigheder, der findes i de oplysninger, som du downloader. Du bør gå ud fra, at alt, hvad du ser og læser på dette websted, er ophavsretsbeskyttet, medmindre andet er anført. Derfor må dette indhold uden skriftlig tilladelse fra Novartis Healthcare A/S kun anvendes på den måde, der er foreskrevet i dis-se betingelser eller i teksten på dette websted. Novartis garanterer ikke for, at din brug af materialer, der er vist på webstedet, ikke krænker tredjemands rettigheder, når tredjemand ikke er ejet eller associeret med No-vartis Healthcare A/S. Med undtagelse af ovennævnte begrænsede tilladelse overføres eller tildeles du ingen licens eller ret til Oplysninger eller til nogen ophavsret fra Novartis eller nogen anden virksomhed.

4. Varemærker/enerettigheder

Du bør gå ud fra, at alle produktnavne, der forekommer på webstedet, uanset om de fremtræder med stor skrift eller med sammen med varemærkesymbolet, er varemærker, der tilhører Novartis. Dette websted kan også indeholde eller henvise til patenter, oplysninger om eneret, teknologier, produkter, processer eller andre rettigheder, der er knyttet til Novartis Healthcare A/S og/eller andre virksomheder. Der overføres eller tildeles ingen licens til dig til nogen af disse varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, teknologier, produkter, processer eller andre rettigheder knyttet til Novartis Healthcare A/S og/eller andre virksomheder.

5. Ansvarsfraskrivelse

Selvom Novartis yder en betydelig indsats med hensyn til at sikre, at oplysningerne er præcise og opdaterede, kan disse alligevel indeholde tekniske upræcisheder og trykfejl. Novartis Healthcare A/S forbeholder sig retten til enhver tid at foretage ændringer, rettelser og/eller forbedringer af oplysningerne og af produkterne og pro-grammerne, der er beskrevet i disse oplysninger uden varsel. Novartis Healthcare A/S garanterer ikke for nøj-agtigheden af nogen af disse oplysninger.

ALLE OPLYSNINGER GIVES SOM DE ER OG FREMSTÅR. NOVARTIS GARANTERER IKKE, AT OPLYSNINGERNE PÅ WEBSTEDET ER FYLDESTGØRENDE ELLER PRÆCISE, ENDSIGE DE MULIGE ANVENDELSER HERAF. SOM FØLGE HERAF SKAL OPLYSNINGERNE VURDERES GRUNDIGT AF BESØGENDE PÅ WEBSTEDET. HVERKEN Novartis Healthcare A/S, NOGET ANDET NOVARTIS GROUP-SELSKAB ELLER NOGEN ANDEN PART, DER ER INVOLVERET I AT SKABE, PRODUCERE ELLER LEVERE DETTE WEBSTED VIL VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE SKADER, ENDSIGE FØLGESKADER ELLER PØNALE ERSTATNINGER, DER OPSTÅR SOM RESULTAT AF ADGANG TIL, BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR ANVENDELSE AF WEBSTEDET ELLER AF FEJL OG UDELADELSER I WEBSTEDETS INDHOLD.

Novartis Healthcare A/S påtager sig heller ikke ansvar for, og skal ikke hæfte for, skader - eller virus som kan skade - dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til og brug af oplysningerne. I nogle jurisdiktioner er ansvarsfraskrivelser ikke tilladt, så ansvarsfraskrivelsen gælder måske helt eller delvist ikke for dig. Novartis Healthcare A/S forbeholder sig retten til uden varsel og uden erstatningspligt at nedlægge dette websted til enhver tid.

6. Information, som du sender til os

Bortset fra oplysninger, der er omfattet af vores fortrolighedspolitik, vil al kommunikation og materiale, som du overfører til webstedet enten ved hjælp af e-mail eller på anden vis, herunder alle data, spørgsmål, kommenta-rer, forslag eller lignende, være og blive behandlet som ikke-fortroligt og uden ophavsretlig beskyttelse. Alt, hvad du overfører eller sender, tilhører Novartis Healthcare A/S eller dets associerede selskaber og kan an-vendes til alle formål, herunder men ikke begrænset til reproduktion, videresendelse, overførsel, udgivelse, udsendelse og forsendelse. Desuden er Novartis Healthcare A/S berettiget til – uden at skulle yde dig kompen-sation - at bruge enhver form for idé, koncept, viden eller teknik, der fremgår af kommunikationsdata, som du har sendt til webstedet, til et hvilket som helst formål, inklusive, men ikke begrænset til, udvikling, produktion og markedsføring af produkter, der er baseret på sådanne oplysninger. I nogle jurisdiktioner er forbehold som dette punkt 6 helt eller delvist ugyldige. Forbeholdet gælder derfor måske ikke for dig.

7. Globale produkter

Dette websted kan indeholde oplysninger om globale produkter og ydelser, hvor det gælder, at ikke alle kan fås overalt. En henvisning til et produkt eller en ydelse på dette websted betyder ikke, at et sådant produkt eller en sådan ydelse vil kunne fås i dit land/stat. De produkter, der henvises til på dette websted, kan være underlagt forskellig regulering, afhængigt af hvilket land, produktet skal anvendes i. Som følge heraf kan besøgende få en meddelelse om, at visse dele af dette websted kun er beregnet til visse ekspertbrugere eller kun for brugere i bestemte lande. Du skal ikke forstå noget af dette websteds indhold som en reklame for noget produkt eller for anvendelsen af et produkt, som ikke er tilladt af lovgivningen i dit hjemland.

8. Ansvarsfraskrivelse

Intet på dette websted udgør en invitation til eller et tilbud om at investere i eller handle med Novartis' værdi-papirer. Det gælder i særdeleshed, at aktuelle resultater og udviklinger kan være afgørende anderledes end de prognoser, meninger og forventninger, der er udtrykt på dette websted, og at den tidligere udvikling inden for prisen på værdipapirer ikke nødvendigvis er et pålideligt fingerpeg om, hvordan værdipapirerne klarer sig i fremtiden.

9. Links til dette websted

Novartis Healthcare A/S har ingen kontrol over tredjepartssider eller -websteder, som indeholder links til dette websted og er ikke ansvarlig for indholdet af disse tredjepartssider eller nogen andre sider, der indeholder links til dette websted. Du må ikke oprette links til andre sider inden for dette websted uden forudgående skriftlig tilladelse fra Novartis Healthcare A/S. Citater fra eller brug af en eller flere dele af dette websted på tredjepar-ters websteder er ligeledes ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Novartis Healthcare A/S.

10. Links til andre websteder

Links til tredjepartssider kan blive stillet til rådighed for besøgende på dette websted. Vi vil bestræbe os på, når du forlader dette websted, at informere dig om, at vilkår for anvendelse og fortrolighedspolitikken på tredje-partssiden kan være anderledes. Novartis påtager sig dog intet ansvar for links fra vores websted til andre, og i særdeleshed er vi ikke ansvarlige for, at indholdet er præcist eller lovligt. Vi påtager os intet ansvar som følge af brud på eller en udeladelse i tredjeparts fortrolighedspolitik.

11. Materiale, der sendes til dette websted

Selv om Novartis Healthcare A/S fra tid til anden overvåger eller gennemgår diskussioner, chat, post, overførs-ler, opslagstavler og lignende på webstedet, har Novartis Healthcare A/S ingen forpligtelse til at gøre dette og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar, der opstår som følge af indholdet på sådant sted eller for no-gen fejl, bagvaskelse, injurie, udeladelse, usandhed, obskønitet, pornografi, gudsbespottelse, fare eller unøjag-tighed indeholdt i nogen information på sådanne steder på dette websted. Du må ikke sende eller overføre no-get materiale, der er ulovligt truende, injurierende, bagvaskende, obskønt, opildnende, pornografisk eller guds-bespottende eller materiale, som kunne udgøre eller opmuntre opførsel, som kunne opfattes som strafbart, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde krænke nogen lovgivning. Novartis Healthcare A/S vil sam-arbejde fuldt ud med enhver myndighed eller retslig kendelse, som måtte anmode eller pålægge Novartis at afsløre identiteten på nogen, der måtte have anbragt sådanne informationer eller materiale.

12. Konsekvenser

Hvis vi bliver klar over, at en bruger har overtrådt vilkår og betingelser indeholdt i denne erklæring, kan vi gri-be korrigerende ind, bl.a. kan vi uden varsel forhindre brugeren i at bruge de ydelser, som Novartis Healthcare A/S stiller til rådighed og fjerne alle oplysninger, data og alt indhold, der er blevet anbragt på webstedet af pågældende bruger. Hvis der er blevet tilføjet os skade ved overtrædelsen, kan vi efter vores eget skøn søge at få erstatning for vores skade hos brugeren.

13. Opdateringer

Novartis Healthcare A/S er til enhver tid berettiget til at revidere disse vilkår og betingelser ved opdatering. Du er forpligtet af sådanne opdateringer og bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at gøre dig bekendt med de til enhver tid gældende betingelser og vilkår, som du er forpligtet af.

Copyright © 2016